Patni ko deh vyapar mein dhake Back     
 
     Patni ko deh vyapar mein dhakela